ועדת חברה וקהילה

מטרות הוועדה:
הבנת צרכי הקהילה והעשרת חיי החברה והתרבות בישוב, תוך שימת לב לבניית אירועים המותאמים לצרכים השונים בתוך הקהילה, גיבושה, ותשומת לב לצרכים הקהילתיים הנובעים מהחיים בה.

הרכב הוועדה:

יו"ר – אביה ברוקנטל
חברות: מוריה אדלר, מיטל בן יוסף, רוית בן אור, רות גרסטל, רתם סימן טוב ושיר גרינברג.

תפקידי הוועדה:
* הגדלת מעורבות התושבים בנעשה ביישוב.
* יצירת גיבוש וקשרים חברתיים בין התושבים והקבוצות ביישוב.
* הרחבת מעגל המשתתפים בפעילויות.
* הפקת אירועים מרכזים ביישוב, כגון: יום הזכרון, יום העצמאות, יום ירושלים ועוד.
* הועדה תעסוק בצרכים קהילתיים, העולים על פי הצורך – קליטה, מעברים בין בתים, ועוד.