ועדת ביטחון

מטרת הוועדה:
הקניית בטחון ותחושת ביטחון לתושבי היישוב, תוך סיוע לרבש"צ בגיבוש מדיניות הביטחון.

הרכב הוועדה:

יו"ר – עמישי שב-טל
חברים: אלי שילה ועוזי לביא.

תפקידי הוועדה:
* הועדה תקבע יעדים בנושא בטחון ותכין תכנית פעולה להשגתם.
* הועדה תעבוד בשיתוף פעולה וסיוע עם רבש"צ הישוב.
* הועדה תקדם ותפקח תקינות והשלמת מרכיבי בטחון בישוב.
* הועדה אחראית לארגון מערך חמ"ל ישובי ועדכונו .
* הועדה תקבע מדיניות שמירה ואבטחה בישוב כולל נשיאת נטל התושבים.
* הועדה אחראית על פיקוח ותפעול מל"ח , ו"אבירי לילה" בישוב.
*הועדה אחראית על פיתוח מערך הרפואה ביישוב מהבחינה האנושית ומבחינת ציוד.